• Kulturfabrik: súťaž Isover2010
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • LAYoutISOVER1 - Copy (2)

Kulturfabrik: súťaž Isover2010

Cieľom súťaže bola revitalizácia a adaptácia starej budovy skladov v blízkosti centra Paríža. Funkčná náplň návrhu zahŕňa priestory pre workshopy/dielne: architektonické, designérske, sochárske, maliarske, grafické,  ako aj mediálne priestory: divadelný ateliér, tanečné sály, film, fotoateliéry a nahrávacie štúdiá. Návrh ráta so zapojením verejnosti prostredníctvom verejných expozícií, galérií a umeleckých predajní, možnosti návštevy kaviarne a dvoch multifunkčných sál. Pre umelcov je tu aj možnosť ubytovania. Budova sa nachádza v priamej náväznosti na promenádu pri rieke.

v spolupráci s Ing. arch. Andrej Olah a Ing. arch. Miroslav Schiffer