• 3
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • návrh Obecného centra v Betlanovciach
  • 8
  • 7

návrh Obecného centra v Betlanovciach

Silný genius loci tejto lokality nás doviedol k myšlienke objektu s jednoduchými tvarmi, sledujúc čisté línie blízkeho kostola, ktoré sme ale vzhľadom k charakteru parcely uplatnili v horizontálnom smere. Vzhľadom k charakteru okolitej zástavby sme sa priklonili k riešeniu objektu ako jednopodlažného, s pultovou strechou. Tvarovanie fasády reaguje na prevádzkové ťahy v obci v okolí navrhovaného objektu. Prevádzka budovy zahŕňa internetovú kaviareň, informačné stredisko obce, klubovňu/knižnicu, a požiarnu zbrojnicu. Všetky prevádzky sú schopné fungovať nezávisle od seba.

v spolupráci s Ing. arch. Beata Polomová